Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 22/3/2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Cầu Rạch Gốc - Long Hòa - Châu Thành

9

8,0

90

3,0

29

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

6

7,5

90

4,0

30

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

7

8,0

107

4,0

30

4

Cầu Ô Lắc - Hiệp Mỹ - Cầu Ngang

20

7,5

90

4,0

30

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

21

7,5

90

4,0

30

6

Cống Ba Diệp - Thạnh Hòa Sơn - Cầu Ngang

15

8,0

125

4,0

28

7

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

20

7,5

107

4,0

30

8

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

21

8,0

90

3,0

30

9

Cầu Ba Động - Trường Long Hòa - TX.Duyên Hải

23

7,5

107

3,0

29

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

21

7,5

107

3,0

31

11

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

23

7,5

107

3,0

30

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

30

8,0

125

3,0

28

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

            Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                          4,2‰

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                     8,4‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                11,4‰

-         Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh:                      4,6‰

-         Cống Đức Mỹ - Càng Long:                        2,0‰

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tin mới