Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 21/5/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

2

7,6

72

28

2

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

0

7,5

72

28

3

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

10

8,0

125

28

4

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

11

7,5

90

27

5

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

12

8,5

90

29

6

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

13

8,5

90

30

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

11

7,8

105

27

8

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

11

7,0

90

29

9

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

23

7,5

70

28

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

11

7,0

90

29

10

Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành

1,3

 

 

 

12

Vàm Trà Vinh – Tp.Trà Vinh

0,2

 

 

 

13

Cống Đức Mỹ - Càng Long

0,1

 

 

 

14

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

0,1

 

 

 

15

Vàm Trà Kha - Định An

1,9

 

 

 

 

Ghi chú:Nhiệt độ nước được đo từ 7 -14h cùng ngày.

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới