Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 21/12/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

3

8,5

90

29

2

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

5

7,5

90

29

3

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

4

8,0

72

29

4

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

12

8,5

90

29

5

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

7

8,0

90

29

6

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

11

7,0

54

29

7

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

22

7,5

90

28

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               0,2

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        3,4

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   4,3

-         Vàm Trà Vinh:                                                    0,2

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội 

Tin mới