Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 21/02/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Oxy

(mg/l)

Virus gây bệnh

đốm trắng

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

5

7,5

90

0

29

3,0

Phát hiện

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

5

7,5

90

0

28

4,0

Không phát hiện

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

2

7,5

90

0

29

4,0

Không phát hiện

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

8

8,0

107

0,03

30

4,0

Phát hiện

5

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

20

7,5

90

0

28

3,0

Không phát hiện

6

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

20

8,5

90

0

28

3,0

Phát hiện

7

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

21

7,5

107

0

29

4,0

Phát hiện

8

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

18

7,5

90

0

29

3,0

Phát hiện

9

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

17

8,5

90

0

28

3,0

Phát hiện

10

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

26

7,5

107

0

27

3,0

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

16

8,5

90

0

28

4,0

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               5‰

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                      10‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                12‰

-         Vàm Trà Vinh:                                                    4‰

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

 

Tin mới