Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 21/01/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên – Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

6

7,5

72

29

2

Sông Vinh Kim – Cầu Ngang

3

7,5

72

28

3

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

7

7,0

90

27

4

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

12

7,5

90

29

5

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

14

8,0

107

28

6

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

16

8,5

90

29

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

7

8,0

90

29

8

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

16

7,5

72

29

9

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

27

7,5

90

28

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

13

8,0

72

29

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               1,9

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        7

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   11,4

-         Vàm Trà Vinh:                                                    2,7

-         Cống Đức Mỹ - Càng Long:                           0,2

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội 

Tin mới