Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 19/4/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

 

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

 

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

5

7,5

90

4,0

29

 

2

Bến phà Bãi Vàng - Hưng Mỹ - Châu Thành

5

7,5

90

4,0

29

 

3

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

3

7,5

90

4,0

29

 

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

14

7,5

125

4,0

31

 

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

14

7,5

90

3,0

28

 

6

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

15

8,0

90

4,0

29

 

7

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

20

8,5

90

4,0

30

 

8

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

12

8,0

107

3,0

28

 

9

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

13

7,5

90

3,0

30

 

10

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

22

7,5

107

2,0

27

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

14

8,5

90

4,0

30

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

 Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

 -    Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                         4

 -  Vàm Trà Vinh:                                                      2

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới