Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 18/8/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn (‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

 

 

 

 

 

Không phát hiện

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

 

 

 

 

 

 

03

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

6

7,5

110

0

29

 

04

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

3

8,0

90

0

28

Phát hiện

05

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

2

8,2

110

0

30

Phát hiện

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

9

8,5

90

0

29

Phát hiện

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

6

7,5

120

0

29

Phát hiện

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

7

7,0

70

0

30

Phát hiện

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

15

7,5

80

0

29

 

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

0,5

7,9

70

0

29

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

7

8,2

80

0

28

 

12

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

7

8,0

110

0

30

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

                       

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới