Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 18/3/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Oxy

(mg/l)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

6

7,5

90

0

29

4,0

Không Phát hiện

02

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

7

7,5

90

0

29

3,0

 

03

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

8

7,5

90

0

29

4,0

Không Phát hiện

04

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

16

7,5

125

0,003

30

4,0

Không phát hiện

05

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

21

8,0

90

0,009

29

3,0

Không Phát hiện

06

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

20

8,0

90

0

30

3,0

Phát hiện

07

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

21

8,5

90

0,03

29

4,0

Phát hiện

08

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

16

7,5

107

0

29

3,0

Không Phát hiện

09

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

17

7,5

90

0

30

2,0

Không Phát hiện

10

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

29

7,5

90

0

28

3,0

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

18

8,0

90

0

27

2,0

 

12

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

20

8,0

107

0

29

4,0

 

13

Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành

9

7,5

72

0

29

4,0

 

14

Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh

6

 

 

 

 

 

 

15

Cống Đức Mỹ - Càng Long

4

 

 

 

 

 

 

16

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

6

 

 

 

 

 

 

17

Vàm Trà Kha - Định An

12

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

 

Tin mới