Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 17/5/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Oxy

(mg/l)

Virus gây bệnh

đốm trắng

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

1

7,5

72

0

29

3,0

Không phát hiện

2

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

9

7,5

125

0,09

27

4,0

Phát hiện

3

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

9

7,5

90

0

28

3,0

Phát hiện

4

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

10

7,5

90

0

29

3,0

Không phát hiện

5

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

13

8,5

90

0,08

30

4,0

Phát hiện

6

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

7

7,5

107

0

28

2,0

Không phát hiện

7

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

10

7,5

90

0

29

3,0

Không phát hiện

8

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

16

7,5

107

0

27

2,0

 

9

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

12

7,5

72

0

29

2,0

 

10

HTX nghêu Thành Công – Mỹ Long Nam – Cầu Ngang

13

8,0

107

0

28

3,0

 

11

Vàm Trà Kha - Định An – Trà Cú

2

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

 

 

 

Tin mới