Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 15/9/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn (‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

03

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

6

8,0

100

0

30

Không phát hiện

04

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

5

8,0

90

0

28

Không phát hiện

05

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

2

8,2

100

0

29

Không phát hiện

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

10

8,5

90

0

29

Phát hiện

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

6

7,5

90

0

30

Không phát hiện

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

9

7,5

70

0

31

Không phát hiện

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

15

7,5

90

0

28

 

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

5

8,0

80

0

30

 

11

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

7

8,0

100

0

31

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

                       

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới