Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 15/6/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

3

7,5

54

27

2

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

0

7,5

90

28

3

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

8

7,5

90

28

4

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

9

7,5

90

27

5

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

11

7,5

90

29

6

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

15

8,5

90

30

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

9

8,0

95

28

8

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

9

7,5

90

30

9

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

15

7,5

70

29

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

14

8,0

90

29

11

Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành

2,4

 

 

 

12

Vàm Trà Vinh – Tp.Trà Vinh

0,2

 

 

 

13

Cống Đức Mỹ - Càng Long

0,1

 

 

 

14

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

0,1

 

 

 

15

Vàm Trà Kha - Định An

2,0

 

 

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 -14h cùng ngày.

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

 

Tin mới