Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 15/4/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Oxy

(mg/l)

Virus gây bệnh

đốm trắng

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

4

7,5

90

0

29

3,0

Không phát hiên

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

3

7,5

90

0

29

3,5

Không phát hiên

3

Bến phà Bãi Vàng - Hưng Mỹ - Châu Thành

5

7,0

72

0

30

3,0

 

4

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

2

7,5

72

0

28

3,0

Phát hiện

5

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

11

7,5

125

0

27

4,0

Không phát hiên

6

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

13

7.5

72

0

29

3,0

Không phát hiên

7

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

13

8,0

90

0

28

3,0

Phát hiện

8

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

19

8,5

90

0,08

30

4,0

Phát hiện

9

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

11

7,5

90

0

28

3,0

Phát hiện

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

8

7,5

90

0

29

3,0

Phát hiện

11

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

22

7,5

107

0

29

3,0

 

12

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

12

8,0

72

0

29

2,0

 

1

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

11

8,0

125

0

28

3,0

 

13

Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh

3

 

 

 

 

 

 

14

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

2

 

 

 

 

 

 

15

Vàm Trà Kha - Định An

6

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới