Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 15/3/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

 

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

 

Oxy (mg/L)

Nhiệt độ nước (oC)

 

1

Sông Cổ Chiên – Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

5

7,5

72

4,0

30

 

 

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

6

7,5

72

3,0

30

 

 

3

Bến phà Bãi Vàng - Hưng Mỹ - Châu Thành

10

8,0

72

4,0

30

 

 

4

Sông Vinh Kim – Cầu Ngang

5

7,5

107

4,0

29

 

 

5

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

14

8,0

125

4,0

31

 

 

6

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

20

7,5

72

4,0

30

 

 

7

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

19

8,0

90

3,0

30

 

 

8

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

19

8,5

90

4,0

30

 

 

9

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

17

7,5

107

3,0

30

 

 

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

20

7,5

90

3,0

30

 

 

11

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

29

7,5

107

3,0

28

 

 

12

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

18

8,0

72

3,0

30

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               7

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   11

-         Vàm Trà Vinh:                                                    6

-         Cống Đức Mỹ - Càng Long:                           2

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới