Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 15/12/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Cầu Ô Lắc - Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang

5

8,0

90

4,0

29

2

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

9

8,0

90

3,0

30

3

Cống Ba Diệp - Thạnh Hòa Sơn - Cầu Ngang

3

7,5

107

3,0

30

4

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

11

7,5

72

4,0

29

5

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

9

7,5

90

3,0

30

6

Cầu Ba Động - Trường Long Hòa - TX.Duyên Hải

7

7,5

90

4,0

28

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

8

7,5

90

4,0

28

8

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

16

8,0

107

3.0

28

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới