Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 15/01/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

7

8

90

29

2

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

5

7,5

90

28

3

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

13

7,5

89,5

23,5

4

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

12

8,0

90

29

5

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

8

7,9

143

26

6

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

18

8,5

90

30

8

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

14

7,5

110

28

8

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

15

7,0

70

25

9

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

26

7,5

100

28

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

12

7,9

90

24

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

 

 

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới