Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 14/7/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

0

8,0

90

3,0

28

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

0

7,5

72

3,0

29

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

0

7,5

90

3,0

28

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

3

7,5

90

4,0

27

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

9

7,5

90

3,0

29

6

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

10

8,0

90

3,0

29

7

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

10

8,5

90

4,0

30

8

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

12

7,5

107

4,0

31

9

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

7

8,0

90

3,0

29

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

4

7,5

72

3,0

28

11

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

15

7,5

90

3,0

28

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới