Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 14/6/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Oxy

(mg/l)

Virus gây bệnh

đốm trắng

1

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

6

7,5

125

0,09

32

4,0

Không phát hiện

2

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

8

8,0

90

0

29

3,0

Không phát hiện

3

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

9

8,0

90

0

30

3,0

Không phát hiện

4

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

14

8,5

90

0,08

30

4,0

Phát Hiện

5

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

7

8,0

90

0

29

3,0

Không phát hiện

6

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

6

7,5

90

0

29

3,0

Phát Hiện

7

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

20

7,5

107

0

28

3,0

 

8

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

11

8,0

90

0

29

5,0

 

9

HTX nghêu Thành Công – Mỹ Long Nam – Cầu Ngang

8

7,5

107

0

30

3,0

 

10

Vàm Trà Kha - Định An – Trà Cú

2

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới