Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 13/12/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

 

1

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

4

7,5

125

4,0

27

 

2

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

5

7.5

90

3,0

29

 

3

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

5

7,5

72

3,0

29

 

4

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

14

7,5

90

3,0

29

 

5

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

4

7,0

90

3,0

28

 

6

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

10

7,5

72

3,0

29

 

7

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

16

7,5

90

3,0

28

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:  2

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới