Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 13/01/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

 

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

3

7,5

90

3,0

28

 

2

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

1

7,0

72

3,0

28

 

3

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

6

7,5

107

3,0

26

 

4

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

15

7,5

90

4,0

29

 

5

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

15

8,0

72

3,0

29

 

6

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

14

7,5

72

4,0

29

 

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

10

8,0

90

3,0

29

 

8

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

12

7,5

90

4,0

29

 

9

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

17

7,5

90

3,0

27

 

 

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

16

8,0

90

4,0

28

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới