Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 12/9/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Oxy

(mg/l)

Virus gây bệnh

đốm trắng

1

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

2

8,0

90

0,03

27

4,0

Không phát hiện

2

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

3

7,5

72

0

27

3,0

Không phát hiện

3

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

4

8,5

90

0

29

4,0

 

4

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

3

7,5

72

0

27

3,0

Không phát hiện

5

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

7

7,5

72

0

30

4,0

Không phát hiện

6

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

0

7,0

72

0

27

3,0

Không phát hiện

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

4

7,0

90

0

27

3,0

Không phát hiện

8

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

11

7,5

90

0

27

3,0

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Tin mới