Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 12/7/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Oxy

(mg/l)

Virus gây bệnh

đốm trắng

1

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

3

7,5

107

0,009

27

4,0

Phát hiện

2

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

5

7,5

72

0

28

4,0

Không phát hiện

3

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

5

7,5

90

0

27

4,0

Không phát hiện

4

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

16

8,5

90

0,08

28

4,0

Phát hiện

5

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

5

7,5

90

0

27

2,0

Không phát hiện

6

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

5

7,5

72

0

28

3,0

Phát hiện

7

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

16

7,5

90

0

27

3,0

 

8

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

9

7,5

90

0

28

3,0

 

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới