Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 12/4/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

 

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

 

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

4

7,5

90

3,0

29

 

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

2

7,5

72

3,0

28

 

3

Bến phà Bãi Vàng - Hưng Mỹ - Châu Thành

6

8,0

72

2,0

30

 

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

10

7,5

125

4,0

28

 

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

14

8,0

90

2,5

29

 

6

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

15

8,0

90

4,0

28

 

7

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

16

8,5

90

2,0

30

 

8

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

12

7,5

107

3,0

30

 

9

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

6

7,5

90

3,0

30

 

10

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

21

7,5

107

3,0

28

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

13

8,0

90

2,5

28

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

- Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                 4‰

- Vàm Trà Vinh   - TP. Trà Vinh:                      1,7‰

- Cống Đức Mỹ - Càng Long:                           0,5‰

- Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                            0,8‰

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới