Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 12/3/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

4

7,5

72

0

28

Không phát hiện

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

6

7,5

90

0

28

Không phát hiện

03

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

17

8,0

140

0

27

Phát hiện

04

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

17

7,5

107

0,03

28

Phát hiện

05

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

16

8,0

90

0

29

Không phát hiện

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

18

8,5

90

0,03

30

 

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

19

7.5

110

0

28

Không phát hiện

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

19

7,5

80

0

30

Phát hiện

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

29

8,0

90

0

29

 

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

12

8,0

100

 

29

 

11

Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành

9

 

 

 

 

 

12

Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh

6

 

 

 

 

 

13

Cống Đức Mỹ - Càng Long

2

 

 

 

 

 

14

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

7

 

 

 

 

 

15

Vàm Trà Kha - Định An

15

 

 

 

 

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Mai Khanh

 

Tin mới