Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 12/01/2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Cầu Rạch Gốc - Long Hòa - Châu Thành

7

7,5

90

3,0

28

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

8

7,5

90

4,0

29

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

4

7,5

90

4,0

29

4

Cầu Ô Lắc - Hiệp Mỹ - Cầu Ngang

8

7,5

90

4,0

29

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

11

7,5

90

3,0

29

6

Cống Ba Diệp - Thạnh Hòa Sơn - Cầu Ngang

6

8,0

125

3,0

30

7

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

12

7,5

72

4,0

28

8

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

11

8,0

90

3,0

30

9

Cầu Ba Động - Trường Long Hòa - TX.Duyên Hải

14

7,5

107

3,0

29

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

15

7,5

90

3,0

29

11

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

15

8.0

107

3,0

29

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

24

7,5

107

3,0

27

              Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               6,8‰

-         Cống Đức Mỹ - Càng Long:                              2,8‰

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        11‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   13,4‰

-         Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh:                         5,5‰

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội
Tin mới