Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 12/01/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

7

8,0

90

0

29

Không phát hiện

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

5

7,5

90

0

28

Không phát hiện

03

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

 

 

 

 

 

Không phát hiện

04

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

11

8,0

90

0

29

Phát hiện

05

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

17

8,5

90

0

30

Phát hiện

06

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

14

7.5

110

0

28

Phát hiện

07

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

14

8.0

90

0

29

Phát hiện

08

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

26

7,5

100

0

28

 

 

                       Tổng hợp: Nguyễn Thị Mai Khanh

Tin mới