Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 11/01/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên – Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

5

7,5

72

27

2

Sông Vinh Kim – Cầu Ngang

0

7,0

72

28

3

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

7

8,0

90

28

4

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

7

7,5

90

27

5

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

8

7,5

90

28

6

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

10

8,5

90

28

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

7

8,0

90

30

8

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

16

7,5

72

30

9

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

25

7,5

90

29

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

12

8,0

90

30

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               0,1

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        3,7

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   3,1

-         Vàm Trà Vinh:                                                    0,4

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội 

Tin mới