Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 10/01/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

 

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

3

7,0

90

2,0

28

 

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

3

7,5

72

3,0

28

 

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

1

7,5

72

3,0

27

 

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

7

7,5

125

4,0

26

 

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

15

7,5

90

4,0

27

 

6

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

16

8,0

90

3,0

28

 

7

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

21

7,5

90

4,0

28

 

8

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

10

7,5

72

3,0

28

 

9

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

13

7,5

72

3,0

28

 

10

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

22

7,5

107

3,0

27

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

16

8,0

90

2,0

26

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                                2‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                    6‰

-         Hưng Mỹ - Châu Thành:                                 5‰

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới