Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 09/3/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

5

7,5

54

30

2

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

7

7,5

90

28

3

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

17

7,5

125

28

4

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

18

8,0

107

29

5

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

8,0

90

29

6

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

16

8,5

90

30

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

17

7,5

107

29

8

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

20

7,5

80

30

9

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

29

8,0

90

29

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

11

8,0

90

29

10

Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành

7

 

 

 

12

Vàm Trà Vinh – Tp. Trà Vinh

3

 

 

 

13

Cống Đức Mỹ - Càng Long

0,3

 

 

 

14

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

3,5

 

 

 

15

Vàm Trà Kha - Định An

9

 

 

 

 

Ghi chú:Nhiệt độ nước được đo từ 7 -14h cùng ngày.

 

 

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Mai Khanh

Tin mới