Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 09/02/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

8

7,5

72

28

2

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

6

7,5

90

28

3

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

12

7,5

107

30

4

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

16

7,5

107

29

5

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

15

8,0

90

30

6

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

15

8,5

90

30

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

17

7,5

120

29

8

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

19

7,0

70

30

9

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

27

8,0

100

28

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

15

8,5

90

28

10

Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành

10

 

 

 

12

Vàm Trà Vinh – Tp. Trà Vinh

5

 

 

 

13

Cống Đức Mỹ - Càng Long

5

 

 

 

14

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

6

 

 

 

15

Vàm Trà Kha - Định An

11

 

 

 

 

Ghi chú:Nhiệt độ nước được đo từ 7 -14h cùng ngày.

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Mai Khanh

Tin mới