Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 08/3/2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Oxy

(mg/l)

Virus gây bệnh

đốm trắng

1

Cầu Rạch Gốc - Long Hòa - Châu Thành

7

7,7

90

0

29

3,0

Phát hiện

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

9

7,5

90

0

30

3,0

Phát hiện

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

8

7,5

107

0

30

3,0

Không phát hiện

4

Cầu Ô Lắc - Hiệp Mỹ - Cầu Ngang

17

8,0

90

0,5

30

4,0

Phát hiện

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

17

7,5

90

0

29

3,0

Không phát hiện

6

Cống Ba Diệp - Thạnh Hòa Sơn - Cầu Ngang

12

7,5

107

0

30

3,0

Không phát hiện

7

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

17

7,5

107

0

29

4,0

Phát hiện

8

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

20

8,0

90

0

30

3,0

Phát hiện

9

Cầu Ba Động - Trường Long Hòa - TX.Duyên Hải

19

7,5

90

0

29

3,0

 

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

18

7,5

90

0

30

3,0

Phát hiện

11

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

20

7,7

107

0

30

3,0

Không phát hiện

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

30

7,7

107

0

27

3,0

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                        8,9‰

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                  11,9‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:             10,7‰

-         Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh:                     8,1‰

-         Cống Đức Mỹ - Càng Long:                       3,7 ‰

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tin mới