Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 08/02/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên – Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

5

7,5

72

29

2

Sông Vinh Kim – Cầu Ngang

2

7,5

90

28

3

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

10

7,0

90

27

4

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

17

7,5

90

28

5

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

16

8,0

90

29

6

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

12

8,5

90

30

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

15

7,5

120

27

8

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

19

7,5

72

30

9

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

27

7,5

90

28

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

15

8,0

90

28

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               0,4

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        2

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   5,3

-         Vàm Trà Vinh:                                                    1

-         Cống Đức Mỹ - Càng Long:                           0,1

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội 

Tin mới