Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 07/4/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

5

8,0

90

3,0

29

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

6

7,5

90

4,0

29

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

2

7,5

72

3,0

29

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

12

7,5

107

4,0

29

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

19

7,5

90

4,0

30

6

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

21

8,0

90

3,0

29

7

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

18

8,0

90

3,0

30

8

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

17

8,5

107

4,0

31

9

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

23

7,5

90

4,0

31

10

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

20

8,5

90

3,0

29

11

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

12

7,5

90

3,0

30

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

26

7,5

107

3,0

28

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        7‰

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               3‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   7‰

-         Vàm Trà Vinh - Tp.Trà Vinh:                           4‰

-         Cống Đức Mỹ - Càng Long:                           1‰

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới