Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 07/12/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

3

8,5

90

28

2

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

4

8,0

72

29

3

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

3

8,5

72

29

4

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

8

8,5

90

28

5

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

17

8,0

90

28

 

Ghi chú:Nhiệt độ nước được đo từ 7 -14h cùng ngày.

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

 

Tin mới