Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 07/11/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Cầu Ô Lắc - Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang

0

8,0

90

4,0

28

2

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

1

7,5

72

3,0

28

3

Cống Ba Diệp - Thạnh Hòa Sơn - Cầu Ngang

0

7,5

90

3,0

29

4

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

2

7,5

72

4,0

31

5

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

2

7,5

72

3,0

29

6

Cầu Ba Động - Trường Long Hòa - TX.Duyên Hải

2

7,5

90

3,0

30

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

2

7,5

90

3,0

29

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới