Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 05/9/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

0

8,0

90

3,0

28

2

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

2

8,0

107

4,0

27

3

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

3

7,5

72

3,0

27

4

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

9

7,5

72

4,0

31

5

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

4

8,0

90

3,0

29

6

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

1

7,0

90

3,0

28

7

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

10

7,5

90

3,0

27

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Tổng  hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới