Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 05/5/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

 

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

5

8,0

90

3,0

28

 

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

7

8,0

90

4,0

31

 

3

Sông Vinh Kim – Cầu Ngang

4

7,5

72

3,0

29

 

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

13

8,0

125

4,0

29

 

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

16

7,5

90

3,0

29

 

6

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

15

7.5

90

3,0

28

 

7

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

8,0

107

3,0

30

 

8

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

16

8,5

90

4,0

31

 

9

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

15

7,5

90

4,0

31

 

10

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

19

8,5

90

3,0

28

 

11

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

15

7,5

90

3,0

31

 

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

26

8,0

107

3,0

28

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               5‰

-         Cống Đức Mỹ - Càng Long:                              2‰

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        9‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   8‰

-         Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh:                         5‰ 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới