Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 04/4/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Oxy

(mg/l)

Virus gây bệnh

đốm trắng

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

5

8,0

90

0

29

3,0

Không phát hiện

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

5

7,5

90

0

29

4,0

Không Phát hiện

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

3

7,5

72

0

29

3,0

Phát hiện

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

15

8,0

125

0,03

30

4,0

Không phát hiện

5

HTX nghêu Thành Công – Mỹ Long Nam – Cầu Ngang

16

7,5

90

0

28

3,0

 

6

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

18

8,0

90

0

30

3,0

Không phát hiện

7

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

8,0

90

0

27

4,0

 

8

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

19

8,0

90

0

30

4,0

Không phát hiện

9

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

21

8,0

90

0

30

4,0

Không tác hiện

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

14

7,5

72

0

30

3,0

Không phát hiện

11

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

20

8,5

90

0

30

3,0

Phát hiện

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

24

7,5

107

0

28

3,0

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               3‰

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        7‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                  8‰

-         Vàm Trà Vinh:                                                    4‰

-         Đức Mỹ:                                                         1‰

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới