Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 04/01/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên – Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

4

8,0

72

28

2

Sông Vinh Kim – Cầu Ngang

1

7,5

90

28

3

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

6

7,5

90

26

4

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

7

7,5

90

29

5

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

8

7,5

90

28

6

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

16

8,5

90

30

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

6

7,5

90

30

8

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

14

7,5

72

30

9

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

25

7,5

90

28

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

12

8,5

90

30

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               2,5

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        5,7

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   9,6

-         Vàm Trà Vinh:                                                    1,4

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

 

Tin mới