Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 03/6/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

 

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

 

1

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

6

7,5

125

4,0

28

 

2

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

6

7,5

90

3,0

29

 

3

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

6

7,5

90

3,0

28

 

4

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

14

8,5

90

4,0

30

 

5

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

5

7,5

90

3,0

28

 

6

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

14

7,5

90

2,0

30

 

7

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

14

7,5

90

2,0

27

 

8

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

12

7,5

90

3,0

28

 

9

HTX nghêu Thành Công – Mỹ Long Nam – Cầu Ngang

13

8,0

107

3,0

28

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới