Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 03/02/2023trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

 

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

4

7,5

90

3,0

29

 

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

6

7,5

90

4,0

28

 

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

4

7,5

90

3,0

29

 

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

12

8,0

125

4,0

28

 

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

20

8,0

90

3,0

28

 

6

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

18

8,0

90

3,0

29

 

7

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

16

7,5

90

4,0

29

 

8

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

14

8,5

90

3,0

28

 

9

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

18

7,5

90

3,0

29

 

10

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

26

8,0

107

3,0

28

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

20

8,5

90

4,0

28

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               11‰

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        12‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   12‰

-         Vàm Trà Vinh:                                                    7‰

-         Đức Mỹ:                                                          5‰

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới