Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 02/4/2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Cầu Rạch Gốc - Long Hòa - Châu Thành

6

8,0

90

3,0

29

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

3

7,5

90

4,0

29

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

4

7,5

90

3,0

28

4

Cầu Ô Lắc - Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang

19

7,5

90

4,0

29

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

22

7,5

90

3,0

27

6

Cống Ba Diệp - Thạnh Hòa Sơn - Cầu Ngang

15

7,5

125

3,0

28

7

Cầu Long Toàn - Long Toàn - TX. Duyên Hải

20

7,5

107

4,0

30

8

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

22

7,5

107

3,0

30

9

Cầu Ba Động - Trường Long Hòa - TX.Duyên Hải

22

7,5

125

3,0

30

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

18

7,5

90

3,0

30

11

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

23

7,5

107

3,0

28

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

25

8,0

107

3,0

28

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

            Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh:                     2,1‰

-         Cống Đức Mỹ - Càng Long:                        0,1‰

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                          1,9‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                9,4‰

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                      5,3‰ 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tin mới