Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 01/6/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

3

7,5

72

27

2

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

0

7,5

72

28

3

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

9

7,5

125

27

4

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

10

7,5

90

28

5

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

16

7,5

90

29

6

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

16

8,5

90

30

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

9

7,5

107

29

8

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

16

7,5

90

29

9

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

16

7,5

72

29

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

10

8,0

90

29

11

HTX nghêu Thành Công – Mỹ Long Nam – Cầu Ngang

12

8,0

107

29

12

Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành

1,0

 

 

 

13

Vàm Trà Kha - Định An – Trà Cú

0,9

 

 

 

 

Ghi chú:Nhiệt độ nước được đo từ 7 -14h cùng ngày.

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới