Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 01/4/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

5

7,5

90

0

29

Không Phát hiện

02

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

2

7,5

90

0

28

Không Phát hiện

03

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

2

7,5

90

0

29

Không Phát hiện

04

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

13

7,5

125

0,009

30

Không phát hiện

05

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

16

7,5

90

0

28

Không Phát hiện

06

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

15

7,5

107

0

29

 

07

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

8,0

90

0

28

Phát hiện

08

Sông Long Toàn – TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

19

8,5

90

0,08

30

Không Phát hiện

09

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

13

7,0

125

0

29

 

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

12

7,5

90

0

29

Không Phát hiện

11

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

25

7,5

107

0

30

 

12

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

16

8,0

72

0

28

 

13

Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành

5

7,0

72

0

30

 

14

Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh

2

 

 

 

 

 

15

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

1

 

 

 

 

 

16

Vàm Trà Kha - Định An

7

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới