Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 01/3/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

9

7,5

90

0

30

Không Phát hiện

02

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

6

7,5

90

0

29

Không Phát hiện

03

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

6

7,5

107

0

29

Phát hiên

04

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

13

8,0

90

0

28

Không phát hiện

05

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

18

7,5

72

0

28

Phát hiện

06

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

19

8,0

72

0

29

Không phát hiện

07

Sông Long Toàn – TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

20

8,5

90

0,08

30

Phát hiện

08

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

18

8,0

107

0

30

Phát hện

09

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

20

7,5

90

0

30

Phát hiện

10

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

30

7,5

90

0

28

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

8,0

90

0

29

 

12

Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành

10

7,5

72

0

28

 

13

Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh

7,7

 

 

 

 

 

14

Cống Đức Mỹ - Càng Long

3,9

 

 

 

 

 

15

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

7,6

 

 

 

 

 

16

Vàm Trà Kha - Định An

14

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới