Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Phụ lục Danh mục mô hình, điểm du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 kèm theo Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1026_QD_UBND_sua_doi_khoan_2_QD_2291_UBND_tinh.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới