Giá thu mua một số nông sản chủ yếu (Kỳ 22/3/2019)

GIÁ THU MUA MỘT SỐ NÔNG SẢN CHỦ YẾU

(Kỳ 22/3/2019)

STT Loại nông sản ĐVT  Giá  Tăng,
giảm
(đồng)
Ghi chú
 Kỳ 01/02
(đồng) 
Kỳ này
(đồng)
1 Lúa         Giá lúa tươi nông dân bán tại ruộng
  - Ma Lâm 202

kg

4.900 4.9000

0

  - OM 5451

kg

4.700

4.700

0

  - OM 4900

kg

4.900 4.900

0

2 Dừa khô

chục

37.000 37.000

0

Tại huyện Tiểu Cần
3 Bưởi (loại ≥kg)      

0

Tại huyện Càng Long, Tiểu Cần
  - Bưởi 5 roi

kg

25.000 22.000

-3.000

  - Bưởi da xanh 

kg

35.000 32.000

-3.000

4 Tôm sú 

kg

   

0

Tại huyện Duyên Hải
  - Loại 20 con/kg

kg

240.000 240.000

0

  - Loại 30 con/kg

kg

160.000 160.000

0

5 Tôm thẻ chân trắng      

0

  - Loại 50 con/kg

kg

122.000 122.000

0

  - Loại 100 con/kg

kg

86.000 86.000

0

6 Cua biển      

0

  - Cua gạch

kg

400.000 400.000

0

  - Cua thịt loại 1 con/kg

kg

350.000 390.000

40.000

  - Cua thịt loại 2 con/kg

kg

250.000 250.000

0

  - Cua thịt loại 3 con/kg

kg

200.000 200.000

0

7 Nghêu (50 - 60 con/kg)

kg

20.000 20.000

0

8 Sò huyết      

0

  - Loại 60 - 70 con/kg

kg

120.000 120.000

0

  - Loại 100 - 110 con/kg

kg

90.000 90.000

0

9 Tôm càng xanh      

0

Tại huyện Càng Long
  - Loại I (<6 con/kg)

kg

350.000 350.000

0

  - Loại II (6 - <15 con/kg)

kg

270.000 270.000

0

  - Loại III (15 - <20 con/kg)

kg

230.000 230.000

0

  - Loại (20 - 30 con/kg)   180.000 180.000

0

10 Cá tra

kg

24.000 23.500

-500

Tại huyện Tiểu Cần bán cho công ty
11 Cá lóc

kg

34.000 34.000

0

Tại huyện Trà Cú
12 Heo hơi

kg

46.000 46.000

0

Do Chi cục Chăn nuôi và Thú y, huyện Tiểu Cần, Duyên Hải cung cấp
13 Gà thả vườn
(Sử dụng TĂCN)

kg

60.000 55.000

-5.000

14 Vịt hơi
(vịt lông trắng)

kg

   41.000

40.000

-1.000

15 Bò hơi

kg

     65.000

65.000

0

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới