Giá thu mua một số nông sản chủ yếu (Kỳ 05/7/2019)

GIÁ THU MUA MỘT SỐ NÔNG SẢN CHỦ YẾU

(Kỳ 05/7/2019)

STT Loại nông sản ĐVT  Giá  Tăng,
giảm
(đồng)
Ghi chú
 Kỳ 01/02
(đồng) 
Kỳ này
(đồng)
1 Lúa         Giá lúa tươi nông dân bán tại ruộng
  - Ma Lâm 202

kg

3.900 3.900

0

  - OM 5451

kg

4.400

4.200

-120

  - OM 4900

kg

4.400 4.200

-200

2 Dừa khô

chục

31.000 31.000

0

Tại huyện Tiểu Cần
3 Bưởi (loại ≥kg)      

0

Tại huyện Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè
  - Bưởi 5 roi

kg

25.000 35.000

10.000

  - Bưởi da xanh 

kg

35.000 45.000

10.000

4 Tôm sú 

kg

   

0

Tại huyện Duyên Hải
  - Loại 20 con/kg

kg

225.000 225.000

0

  - Loại 30 con/kg

kg

173.000 173.000

0

5 Tôm thẻ chân trắng      

 

  - Loại 50 con/kg

kg

107.000 109.000

2.000

  - Loại 100 con/kg

kg

70.000 71.000

1.000

6 Cua biển      

 

  - Cua gạch

kg

390.000 390.000

0

  - Cua thịt loại 1 con/kg

kg

570.000 570.000

0

  - Cua thịt loại 2 con/kg

kg

240.000 240.000

0

  - Cua thịt loại 3 con/kg

kg

190.000 190.000

0

7 Nghêu (50 - 60 con/kg)

kg

20.000 20.000

0

8 Sò huyết      

 

  - Loại 60 - 70 con/kg

kg

150.000 150.000

0

  - Loại 100 - 110 con/kg

kg

130.000 130.000

0

9 Tôm càng xanh      

 

Tại huyện Châu Thành
  - Loại I (<6 con/kg)

kg

300.000 320.000

20.000

  - Loại II (6 - <15 con/kg)

kg

270.000 280.000

10.000

 

 

 

   

 

10 Cá tra

kg

18.000 18.200

200

Tại huyện Tiểu Cần bán cho công ty
11 Cá lóc

kg

42.000 42.000

0

Tại huyện Trà Cú
12 Heo hơi

kg

34.000 32.000

-2.000

Do Chi cục Chăn nuôi và Thú y, huyện Tiểu Cần, Duyên Hải, Trà Cú cung cấp
13 Gà thả vườn
(Sử dụng TĂCN)

kg

72.000 70.000

-2.000

14 Vịt hơi
(vịt lông trắng)

kg

40.000

41.000

1.000

15 Bò hơi

kg

   80.000

78.000

-2.000

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới