Giá thu mua một số nông sản chủ yếu (Kỳ 01/02/2019)

GIÁ THU MUA MỘT SỐ NÔNG SẢN CHỦ YẾU

(Kỳ 01/02/2019)

 

STT Loại nông sản ĐVT  Giá  Tăng,
giảm
(đồng)
Ghi chú
 Kỳ 28/01
(đồng) 
Kỳ này
(đồng)

1

Lúa

        Giá lúa tươi nông dân bán tại ruộng
 

- Ma Lâm 202

kg

5.200 5.100

-100

 

- OM 5451

kg

5.200 5.100

-100

 

- OM 4900

kg

5.400 5.200

-200

2

Dừa khô

chục

32.000 30.000

-2.000

Tại huyện Tiểu Cần

3

Bưởi (loại ≥kg)

     

0

Tại huyện Càng Long
 

- Bưởi 5 roi 

kg

   

0

 

Loại 1

''

  65.000  
 

Loại 2

''

  53.000  
 

Loại 3

''

25.000 40.000

15.000

  - Bưởi da xanh 

kg

   

0

 

Loại 1

''

60.000 75.000

15.000

 

Loại 2

''

  58.000

 

 

Loại 3

''

  45.000  

4

Tôm sú 

kg

   

0

Tại huyện Duyên Hải
 

- Loại 20 con/kg

kg

235.000 235.000

0

 

- Loại 30 con/kg

kg

155.000 155.000

0

5

Tôm thẻ chân trắng

     

0

 

- Loại 50 con/kg

kg

122.000 122.000

0

  - Loại 100 con/kg

kg

93.000 92.000

-1.000

6

Cua biển

      0
 

- Cua gạch

kg

430.000 420.000

-10.000

 

- Cua thịt loại 1 con/kg

kg

480.000 480.000

0

 

- Cua thịt loại 2 con/kg

kg

310.000 350.000

40.000

 

- Cua thịt loại 3 con/kg

kg

230.000 200.000

-30.000

7

Nghêu (50 - 60 con/kg)

kg

25.000 25.000

0

8

Sò huyết

     

0

 

- Loại 60 - 70 con/kg

kg

125.000 125.000

0

 

- Loại 100 - 110 con/kg

kg

95.000 95.000

0

9

Tôm càng xanh

     

0

Tại huyện Càng Long
 

- Loại I (<6 con/kg)

kg

380.000 450.000

70.000

 

- Loại II (6 - <15 con/kg)

kg

280.000 350.000

70.000

 

- Loại III (15 - <20 con/kg)

kg

180.000 280.000

100.000

 

- Loại (20 - 30 con/kg)

  120.000 180.000

60.000

10

Cá tra

kg

28.500 28.500

0

Tại huyện Tiểu Cần bán cho công ty

11

Cá lóc

kg

36.000 34.000

-2.000

Tại huyện Trà Cú

12

Heo hơi

kg

49.000 51.000

2.000

Do Chi cục Chăn nuôi và Thú y, huyện Tiểu Cần, Duyên Hải cung cấp

13

Gà thả vườn
(Sử dụng TĂCN)

kg

62.000 68.000

6.000

14

Vịt hơi
(vịt lông trắng)

kg

     37.000

37.000

0

15

Bò hơi

kg

     65.000

65.000

0

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới