Quyết định số 142/QĐ-SNN ngày 08/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về việc công bố công khai tài chính đối với việc quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024
142_qd_snn-291769.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5 
Tin mới