Thông báo số 115/TB-STC ngày 09/5/2024 của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

115_tb_stc.pdf

kem_115_tb_stc.xlsx

Tin khác
1 2 3 4 5 
Tin mới